07.12.2022

Comunicat de presă

„PNRR. Fonduri pentru România modernă și reformată

Școala Gimnazială Crizbav va beneficia de finanțare în valoare de 182000 Euro +TVA în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Au fost depuse în total 1474 de cereri de finanțare, iar 1431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile școlare, în final 1409 de proiecte au obținut cel puțin 6 puncte din 10, deci îndeplinesc condițiile pentru finanțare conform metodologiei. Printre cele notate cu 10 se numără și Școala Gimnazială Crizbav.   

Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 de milioane de euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educație cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

   În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro + TVA; valoarea medie/ grant este de 138.000 euro + TVA.

    Finanțarea va fi folosită în cei trei ani de implementare pentru: Programe de tipul „Școală după școală” și „A doua șansă”; ore remediale 1/1 sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, sprijin colegial între elevi, planuri individuale pentru învățare, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, coaching, leadership, participarea la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediul public-privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combatere a violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, activități culturale comunitare, sportive, educație ecologică, educație pentru sănătate.

     Sustenabilitatea programului va fi asigurată prin:

  • Autonomia școlii în utilizarea resurselor: granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ în colaborare cu comunitatea locală;
  • Răspundere pentru rezultate: sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc să promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota  6;
  • Evaluare: monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon școlar pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare.

      Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale.

La nivelul Școlii Gimnaziale Crizbav, proiectul este intitulat Proiect Național de Reducere a Abandonului Școlar la Școala Gimnazială Crizbav,  având o valoare totală de 182000 Euro +TVA. Codul proiectului este F-PNRAS-1-2022-3250 și se adresează unui grup țintă de 91 de elevi aflați în risc de abandon școlar, respectiv 128 elevi din ciclul gimnazial.

Data începerii proiectului este 01.09.2022, iar data finalizării este 31.08.2025.

Obiectivele proiectului:

O1: Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității a unui număr de minim 40 de elevi în următorii 3 ani școlari;

O2: Scăderea numărului de absențe nemotivate și diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2022—2025, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;

O3: Consolidarea relației elevi – părinți – școală – comunitate prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 20% dintre părinții din grupul țintă în activități de formare/ informare/coaching;

O4: Folosirea tehnologiei și a metodelor moderne de învățare în cel puțin 25% din activitățile de predare-învățare-evaluare în fiecare semestru și organizarea a cel puțin o activitate extracurriculară la nivelul fiecărei clase.

      PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ.

BIROUL DE PRESĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Date de contact:

Denumirea unității de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Adresă: Strada Principală, nr. 387, loc. Crizbav, jud. Brașov

Telefon fix/Fax:0268 481 753

E-mail Sec_Crizbav@yahoo.com ; scoala.crizbav@isjbrasov.ro

Pagină web     https://scoalacrizbav.ro/ 

Director unitate de învățământ (nume şi prenume)  Ioana-Anca Trîmbițaș