ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV, cu sediul în CRIZBAV, str. PRINCIPALĂ, nr. 387, județul BRAȘOV, în temeiul H.G. nr. 286/2011, completat prin HG 1027/2014, cererii de transfer nr. 1735/23.08.2022, aprobată la Școala Gimnazială Crizbav, avizul favorabil de la ISJ BRAȘOV nr. înreg 7659/23.08.2022, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 funcție contractuală vacantă (post unic), după cum urmează:

 • denumirea postului: PORTAR (PAZNIC), pe perioadă NEDETERMINATĂ, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV.

            Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. condiții specifice:

–  condiții de studii: minim studii generale sau medii;

– vechime de minim 2 ani în muncă;

– atestat profesional pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul Școlii Gimnaziale Crizbav, între orele 11.00-14.00. în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:                                               

 • Cerere de înscriere tip
 • Copie xerox certificat naștere 
 • Copie xerox după cartea de identitate
 • Copie xerox certificat căsătorie (după caz)
 • Copie xerox după actele de studii
 • Cazier și adeverință de integritate
 • Curriculum vitae
 • Copie xerox carte de muncă / revisal
 • Adeverință medicală (apt pentru angajare post paznic / portar)

Documentele se depun în dosar plic.

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Crizbav în data de: 26.09.2022  cu ADMIS sau RESPINS.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Crizbav, după următorul calendar: 

1.Proba scrisă: Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor se vor prezenta la sediul Școlii Gimnaziale Crizbav, în data de 27.09.2022 la ora 08.30, având asupra lor actul de identitate. Proba scrisă va începe la ora 09.00 și va dura 2 ore.

         Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 27.09.2022, ora 12.00.

         Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 27.09.2022, interval orar: 12.00 – 13 00.

2. Proba practică: Va începe în data de 27.09.2022, la ora 13.30, la Școala Gimnazială Crizbav și va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului de portar/paznic. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate.

       Afișarea rezultatelor la proba practică: 27.09.2022, ora 15.00.

       Depunerea contestațiilor pentru proba practică: 27.09.2022, interval orar: 15 00–16 00.

3. Interviul: Va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Crizbav, în data de 28.09.2022 la ora 13.00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate.

         Afișarea rezultatelor la interviu: 28.09.2022, ora 15.00.

4. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 28.09.2022, ora 15.00.

5. Angajarea pe post se va face din data de 30.09.2022.

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PAZNIC

 • răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de învăţământ;
 • supraveghează starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune;  
 • controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de învăţământ;    
 • la intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile şi celelalte spaţii din dotarea şcolii;   
 • răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;    
 • în afara orelor stabilite prin program , interzice accesul oricărei persoane  străine în şcoală, cu excepţia persoanelor autorizate şi a părinţilor elevilor (condiţionat de acceptul de principiu al conducerii unităţii);   
 • respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea şcolii;      
 • întocmeşte proces-verbal de predare-primire şi raportează neregulile constatate conducerii şcolii;      
 • răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului;     
 • predă sectorul conducerii unităţii de învăţământ, în cazul plecării în concediu de odihnă sau al părăsirii locului de muncă din diferite motive. 
 • Îndeplinește si alte sarcini trasate de conducerea unității. 

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 TEMATICA

TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază

TEMA 3: Postul şi agentul de pază

TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază

TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază

TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora

TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI

BIBLIOGRAFIA

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in munca;
 • Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1),
 • Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Data limită până la care se depun documentele pentru dosarul de concurs este 26.09.2022, ora 12.00. Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială Crizbav, persoană de contact: Illyes Ramona – Monica, telefon: 0268481753, fax: 0268481753, E-mail : sec_crizbav@yahoo.com .