1. Ce este sistemul național de management şi asigurare a calității?

 • Sistemul național de management şi asigurare a calității reprezintă totalitatea structurilor instituționale, normelor, procedurilor şi activităților concrete de proiectare, implementare, evaluare şi revizuire/îmbunătățire a calității la nivelul sistemului de învățământ, al subsistemelor şi al unităților şcolare.
 • Sistemul național de management şi de asigurare a calității are ca scop esențial îmbunătățirea calității educației definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Sistemul național de management şi asigurare a calității se bazează pe
următoarele principii ale educației de calitate (cf. Declarației de principii a ARACIP, lansată în noiembrie 2005).

Educația de calitate:

 • Este centrată pe clienții şi beneficiarii serviciilor educaționale.
 • Este oferită de instituții responsabile.
 • Este orientată pe rezultate.
 • Respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituțională.
 • Este promovată de lideri educaționali.
 • Asigură participarea actorilor educaționali şi valorizarea resursei umane.
 • Se realizează în dialog şi prin parteneriat.
 • Se bazează pe inovație şi pe diversificare.
 • Abordează procesul educațional unitar, în mod sistemic.
 • Are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanțelor.
 • Înțelege interdependența între furnizorii şi beneficiarii implicați în oferta de
  educație.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) din fiecare
unitate de învățământ are următoarele atribuții conform art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu
modificările ulterioare):

 1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a
  calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform
  domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în
  organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin
  afișare sau publicare;
 3. formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.

COMPONENȚA COMISIEI C.E.A.C. – AN ȘCOLAR 2022-2023

COORDONATOR OPERATIV: prof. Ildiko Enache

MEMBRI: prof. Banu Mihaela

Prof. Firăstrăeru Andreea

Prof. Deak Martha

Prof. Guguianu Delian

Prof. Paraschiv Cătălina

Reprezentant sindicat: Scorțea Claudița

Reprezentant consiliu local: Marton Csaba

Reprezentant părinți: Drăgan Ioana

raport CEAC 2020 – 2021

RAPORT CEAC 2021 2022

RAEI 2022